Kritisk rationalisme er den overordnede betegnelse for Poppers erkendelsesteoretiske filosofi og videnskabsteori. Den forstås især som et syn på videnskabelig metode og udvikling men vedrører også samfundets indretning. Begge områder skal kunne gøres til genskab for fornuftsbetonet kritik og dermed udvikle sig.

Den videnskabelige metodologi er rationel ved at følge præcist udformede logiske regler indeholdt i den hypotetisk-deduktive metode. Falsifikationens logik - især modus tollens, som betyder afkræftelse – kan beskrives således:
  • Præposition 1: Hvis Hypotese (H) så forudsigelse (F)
  • Præposition 2: Ikke F
  • Konklusion: Derfor ikke H

Dermed bliver videnskabens udvikling en stadig akkumulation af viden, hvor rationelle argumenter betyder at nye teorier med større forklaringskraft erstatter gamle.

Metodologien er kritisk, fordi forskerne med alle midler skal søge at gendrive egne hypoteser. En hypotese skal forsøges falsificeret. Kun en teori der er falsificerbar og potentielt kan gendrives, er modtagelig for rationel kritik, og anses for videnskabelig. Det indebærer også at afsenderen af en given hypotese, skal forsøge at stille sig udenfor hypotesen og betragte den objektivt (på den måde kan afsenderen forsøge at falsificere sin egen hypotese).
Vigtigt er, at jo mere en teori er forsøgt afkræftet, - og stadig holder vand - jo stærkere vil teorien stå. Man skal altså lede efter den bedste teori, ikke den optimale, fordi man aldrig kan være sikker på sin viden og derved teorien. Et eksempel kunne være tyngdekraften, der i dag står som en stærk hypotese i kraft af, at mange har regnet og arbejdet med denne, men ikke har kunnet falsificere den. En underbygget, men falsificerbar, teori kan senere blive gendrevet.

Kritisk rationalisme står, med falsifikation som centralt metodologisk element, i modsætning til logisk positivisme, der arbejder ud fra den præmis, at hypoteser skal verificeres

Selv om den kritiske rationalisme vægter brug af fornuften, må retningen ikke forveksles med klassisk Cartesiansk rationalisme.

Mere om Popper og Kritisk Rationalisme:
http://www.iep.utm.edu/cr-ratio/

Stanford om videnskabelig vækst