En inskription er et resultat af en translationsproces, hvori materialer bliver transformeret til en anden form. De bliver så at sige inskriberet i en anden repræsentation.

"Begrebet om en inskription er lånt hos Jacques Derrida til at betegne de graf- og figurskabende aktiviteter, der indgår i den videnskabelige produktion af kendsgerninger og teorier" (Introduktion til STS, p. 69). Forskeren laver fx en repræsentation af et abstrakt natur- eller laboratoriefænomen, som overskueliggør forskningens resultat som en figur, en graf, en rapport el.l. og kan bruges i andre sammenhænge. Inskriptioner er således de data, der repræsentere resultatet af forskerens arbejde med materialerne/substanserne.

En inskription er en dekontekstualiseret repræsentation, dvs. en repræsentation som er abstraheret fra den kontekst hvori den er frembragt og derfor kan bruges andre steder.

Begrebet bruges altså i sin oprindelige form primært om repræsentationer af videnskabelige data, men er i ANT et generelt begreb. Alle former for viden, handlingsprogrammer, intentioner osv. kan inskriberes i andre repræsentationer gennem translation.


Eksempel fra artiklen "Fej for egen dør"

En gigantisk mængde af klimavidenskabelige målinger, rapporter (i sig selv inskriptioner), politiske forhandlingsudspil osv. inskriberes i Kyoto aftalen. Den kan herefter benyttes i en række andre sammenhænge, fx national lovgivning, debat i medierne, klimaaktivisme etc.