Teorioverblik

Til sidste øvelsestime forsøgte vi i fællesskab at optegne nogle forbindelser mellem forskellige videnskabsteoretiske emner. Ida nedskrev netværket som det blev lavet på hold 3. Dette er selvfølgelig ikke præcis det samme som på de andre hold. Husk også at der sandsynligvis mangler nogle ret oplagte forbindelser. Vores håb er naturligvis at nogen kan få en god idé til opgave eller på anden måde blive inspireret :-)

Gode links til eksamen

APA style
bibliotek.dk
Statsbiblioteket
Philosopher’s Index
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Internet Encyclopedia of Philosophy
Google Scholar
Google Books

Repræsentation, objektivitet og subjektfilosofi

Aksiom
Deduktion
Epistemologi
Den kartesianske dualisme
Den metodiske (systematiske) tvivl
Rationalisme
Res cogitans (res cogito)
Res extensa

Videnskabelig sansning og fornuft

Anskuelsesformer & forstandskategorier
Das Ding an sich & Das Ding für uns
Den kopernikanske vending
Empirisme
Induktion
Kausalitet

Erkendelsens pil

Demarkationsproblemet
Enhedsvidenskab
Falsifikation
Hypotetisk-deduktiv metode
Kritisk rationalisme

Videnskab – Fremskridt eller forandring?

Det irrationelle
Kuhns revolution versus Poppers evolution
Normalvidenskab
Paradigme
Revolutionær videnskab

1969 Postskript til The Structure of Scientific Revolutions

Kunstig intelligens – Den rene tænkning

Konnektionisme (netværksparadigmet)
Stærk AI
Svag AI
Symbolparadigmet
Syntaks og semantik
Turingtesten

Pragmatisme – Fra overbevisning til handling

Ingen begrebsafklaring grundet aflyst foreslæsning.
Relevante links:
1. William James (Stanford)
2. Pragmatisme (Stanford)
3. Pragmatisme (IEP)

Slides fra instruktors oplæg i øvelsestimen:
1. Metode og sandhedsbegreb
2. Historie og filosofiske perspektiver

STS – Konstruktion af videnskab, teknologi og samfund

Relativisme
SCOT
SSK
Strong programme
Symmetridoktrinen
Teknologisk ramme

Aktør-netværksteori – en symmetrisk relationssociologi

Aktør
ANT versus sociologi (herunder SSK)
Blackbox
Inskription
Post-ANT
Translation


Artikel som billede

Fænomenologi - Til sagen selv!

Epoché
Livsverden
Intentionalitet
Eksistens
Fænomenologi

Heidegger - Væren og det tekniske

Ingen begrebsafklaring grundet skriveøvelser.
Nogle centrale begreber i teksten eller hos Heidegger generelt:

Stilladset (Gestell)
Da-sein
Bestand
Væren
Ved-hånden-værende
For-hånden-værende
Tilskikkelse

Postfænomenologi og teknologifilosofi

Hermeneutik
Kropsliggjort teknologirelation
Hermeneutisk teknologirelation
Andetsheds teknologirelation
Baggrunds teknologirelation